KTO MOŻE PEŁNIĆ TĘ ZASZCZYTNĄ FUNKCJĘ CHRZESTNEGO?

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (Kan. 872).

Prawo wymaga przynajmniej jednego chrzestnego. Nie trzeba się więc tłumaczyć, że musi być np. brat bo nie ma nikogo drugiego, kogo można o to poprosić.

Warto zauważyć, że nie musi to być ktoś z rodziny.

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (Kan. 873).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).

PROCEDURY JAKIE NALEŻY ZACHOWAĆ PRZY WYDAWANIU ZAŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH

A.
Gdy kandydat na rodzica chrzestnego, który mieszka poza regionem: Dundee, Angus oraz North Fife, prosi o zaświadczenie możliwości bycia chrzestnym, powinien zwrócić się do Proboszcza swego miejsca zamieszkania o wystawienie takiego zaświadczenia.

B.
Tylko kandydat na rodzica chrzestnego, który mieszka na terenie regionu: Dundee, Angus oraz North Fife, który dokonał już zapisu do duszpasterstwa polonijnego przy parafii pw. św. Józefa w Dundee może otrzymać zaświadczenie możliwości bycia chrzestnym.