XXVII NIEDZIELA ZWYKA

XXVII NIEDZIELA ZWYKA

KRÓLESTWO BOŻE BĘDZIE (…) DANE NARODOWI, KTÓRY…
W literaturze europejskiej występuje zagadnienie dotyczące religijnej (zbawczej) roli konkretnego narodu względem innych narodów. Nie tylko Polska rościła sobie prawo do bycia
„Mesjaszem narodów”, bowiem mesjańskie elementy zawarte są także w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej.
Chrystus, będąc prawdziwym Mesjaszem, nauczał Dobrej Nowiny o zbawieniu przede wszystkim naród wybrany – Izrael. Przywódcy tego narodu odrzucili jednak Mesjasza – który stał się kamieniem węgielnym pod nową budowę – Kościół.
Można zgłębiać mesjańskie teksty w literaturze danego kraju (narodu), to nic zdrożnego. Ważniejsze jest jednak żyć Ewangelią na co dzień i ze spokojnym sumieniem oczekiwać na powtórne przyjście Mesjasza.
W homilii akcentujemy życie zgodne z Ewangelią. Przy ambonie umieszczamy napis: „Królestwo Boże będzie (…) dane narodowi, który wyda jego owoce”.

„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce